O PROJEKCIE

DIGITAL STORYTELLING to projekt skierowany do uczniów w wieku gimnazjalnym. Celem projektu jest promocja i rozwój wśród młodych ludzi konstruktywnych form użytkowania internetu i nowych technologii. Poczynając od aktywnej oberwacji współczesnych wzorców nawiązywania relacji międzyludzkich i komunikacji interpersonalnej w najbliższym środowisku, młodzież zastanowi się nad zagrożeniami i możliwościami, które stwarza świat wirtualny. Poprzez ćwiczenia aktywizujące zaprezentuje w formie artystycznej trudności relacyjne i tożsamościowe oraz zagrożenia, na które narażony jest młody człowiek podczas aktywności w internecie. Na warsztatach multimedialnych młodzież pozna narzędzia i oprogramowania umożliwiające kreowanie własnej tożsamosci w świecie wirtualnym i rzeczywistym w  spośób bezpieczny i twórczy. Uczestnicy warsztatów sformułują artystyczne przekazy filmowe, promujące prawa czlowieka, wzajemne poszanownaie oraz inne wartości bardzo istotne w kształtowaniu siebie oraz relacji społecznych wirtualnych i realnych.

Projekt jst realizowany we współpracy z gimnazjum nr 3 w Sopocie.
Finansowany ze środków Miasta Sopotu.

ZAŁOŻENIA/ CELE PROJEKTU:
  1. Rozwój refleksyjności i świadomości młodzieży w odniesieniu do własnych procesów psychicznych i przeżyć wewnętrznych towarzyszących różnym sytuacjom życiowym – poprzez realizowane dyskusje, rozmowy towarzyszące różnym sytuacjom grupowym.
  2. Nabycie przez uczestników umiejętności nowych form wyrazu siebie poprzez nowe media – zapoznanie i nauka korzystania z darmowych i dostępnych publicznie programów rozwijaJących kreatywność.
  3. Wzrost świadomosci dotyczącej kreatywnego użytkowania nowych technologii – poprzez kontakt ze sprzętem elektronicznym oraz oprogramowaniem.
  4. Zmiana nawyków korzystania z internetu.
  5. Uwrażliwienie na problemy społeczne i indywidualne związane z funkcjonowaniem w świecie wirtualnym (zachowania wykluczające, antydyskryminacyjne, agresja, asertywność etc.); świadomość zagrożeń wynikających z nadużywania internetu.
  6. Rozwój wrażliwości estetycznej i ekspresji artystycznej, konstruktywnych form spędzania czasu wolnego, konstruktywnych form ekspresji i komunikacji.
  7. Integracja uczestników w grupie, wzrost poczucia przynależności, jednocześnie rozwój samodzielności i odpowiedzialności.
  8. Promocja ważnych społecznie wartości i idei, wpływających na poczucie sensu życia.Realizatorzy projektu:

AGATA KOWALSKA


mediatorka, absolwentka Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Gdańskim Ośrodku Psychodynamicznym. Szkoląca się w zakresie psychotraumatologii specjalistycznej. Realizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą opartej na założeniach Porozumienia bez przemocy wg M. Rosenberga. Realizatorka wielu projektów profilaktycznych i socjoterapeutycznych. Pedagog w Zespole Szkół nr 3 w Sopocie.  
ALEKSANDRA CHOMICZ


psycholog. Od 2010r. jest prezesem w Fundacji MIRORO, wcześniej, przez 5 lat, w zarządzie stowarzyszenia Odisseia w Portugalii. Od 10 lat rozwija różne projekty interdyscyplinarne w edukacji nieformalnej w Polsce i zagranicą, współpracując z różnymi instytucjami kulturalnymi (Teatro Azul, Teatro Brinca, Muzeu de Almada, Museu Casa da Cerca, Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, Nadbałtyckie Centrum Kultury etc.), jednostkami samorządów (urzędy gminy/miasta) oraz placówkami oświatowymi. Instruktor edukacji estetycznej w kontekście eksploracji dziedzictwa kulturowego poprzez ekspresje artystyczne (projekt DiaLugares, Portugalia). Ekspert w dziedzinie rozwoju kompetencji obywatelskich rad pedagogicznych (org.przez ORE), Aktualnie pracuje jako psycholog w Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Sopocie, gdzie między innymi jest zaangażowana w realizację programu Zdolni z Pomorza realizowanym przez Urząd Marszałkowski.
 

SEBASTIAN BEDNAREK


z wykształcenia pedagog, z pasji prowadzący warsztaty z obszaru oprogramowania muzycznego, robotyki i wszelkiego rodzaju form dźwiękowych opartych na użyciu nowych technologii. Głęboko przekonany, że metoda warsztatowa to sposób na uwrażliwianie i odkrywanie świata przez dzieci i młodzież. Pasjonat zjawisk oczywistych i tych „nieco” bardziej ukrytych. Prowadzi także różnorodne zajęcia związane z produkcją muzyczną, aranżacją i kompozycją z zastosowaniem laptopa i urządzeń peryferyjnych do stworzenia „domowego studia nagrań”. Jako twórca specjalizuje się w improwizowanych formach muzycznych, tworzeniu na żywo za pomocą oprogramowania Ableton Live i Logic Pro korzystając z nowoczesnych urządzeń mobilnych i laptopa. Proponuje swojego rodzaju nowoczesne , alternatywne lekcje muzyki, które posługują się językiem współczesnym i korzystają z całej gamy technologicznych udogodnień wprowadzające w sposób pełny i innowacyjny w tajniki tworzenia muzyki w XXI wieku. Przemawia do uczestników ich językiem, przy użyciu ich „narzędzi”.